verkoopsvoorwaarden cultuurmarkt

Inrichting en secretariaat:

 

Vzw Uitbureau Gent

Veldstraat 82B, 9000 Gent - Tel.09/233 77 88 - info@uitbureau.be

1.    Inschrijving
Enkel het deelnameformulier Cultuurmarkt 2021 is een geldige aanvraag. Dit veronderstelt de kennis en aanvaarding van de algemene voorwaarden. U dient in te schrijven op naam van één unieke vereniging, indien u toch inschrijft voor diverse verenigingen wordt slechts 1 vereniging vermeld in de communicatie alsook op het naambordje.
 2.    Openingsuren Cultuurmarkt
Zaterdag 18 september 2021, doorlopend van 11u00 tot 17u30.
Wij staan erop dat u deze volledige tijdsspanne aanwezig bent.
3.     Opbouw en onthaal
-      Opbouw en inrichting van infostand kan op zaterdag 18 september, vanaf 07u00 tot uiterlijk 10u45.
-      Bij aankomst hoeft u zich niet te melden, maar mag u onmiddellijk naar de u toegewezen infostand. (straat en standnummer worden eind augustus/begin september gecommuniceerd). Natuurlijk mag je ook passeren langs onze eigen infostand voor de nodige info.  Medewerkers van de organisatie zijn herkenbaar aan een T-shirt van vzw Uitbureau Gent.
-      Laden en lossen kan ter plaatse buiten de openingsuren van de markt. Tijdens de manifestatie dienen de wagens van het terrein te worden verwijderd en geparkeerd conform de geldende regels van de stad. Eventuele bekeuringen kunnen niet verhaald worden op de organisatie. Daar wij samenwerken met de bloemenhandelaars zullen wij streng toezien dat de wagens niet blijven staan op de Kouter. De ondergrondse parking van de Kouter biedt voldoende parkeerplaats. Indien u echter met een camionette komt, kom zo vroeg mogelijk opdat u deze nog op tijd kan parkeren in de buurt.
-      Laden en lossen: vanaf 7u00 kan u uw stand komen opbouwen. Daarmee hopen we de aankomst wat te spreiden, zodanig dat niet iedereen op hetzelfde moment arriveert.
-      Regen, wind, we hopen dat die weg blijven. Toch vragen we u wel degelijk rekening te houden met onvoorziene weersomstandigheden. Een plastic zeil kan handig zijn bij een regenbui om uw flyers en ander materiaal droog te houden.
-      Per standplaats (zowel een enkele als een dubbele als een eigen stand) zorgen wij voor 2 stoelen, indien u met meerdere personen komt gelieve zelf in extra zitplaatsen te voorzien.
 
 4.    Afbraak
Afbreken van de infostand is enkel toegestaan na afsluiting van de markt, vanaf 17u30.

5.    Kosten
De prijs van de standruimtes wordt vastgesteld door de organisatie van de Cultuurmarkt. De kostprijs bedraagt de huur van de stand of standplaats, begeleidend drukwerk en administratie- en inkledingskosten.

6.    Betaling
Dient te gebeuren volgens factuurdatum en vóór aanvang van de cultuurmarkt. Onbetaalde reservaties vervallen op 13 september.

7.    Verzekering alle risico's
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade aangebracht aan de goederen van de deelnemers door regen, diefstal, brand of alle mogelijke oorzaken, alsook voor gedeeltelijke of volledige stroomonderbreking.
 
8.    Verzaking en in het gebreke blijven
-      Door ondertekening van het deelnameformulier verbindt de organisatie er zich toe deel te nemen aan de cultuurmarkt.
-      De deelnemer die, zonder aan zijn standplaats verzaakt te hebben, deze niet ingenomen heeft bij de opening van de cultuurmarkt, zal instaan voor de volledige betaling van alle door hem verschuldigde bedragen. Dit is de huurprijs van een standplaats.
-      De verzaking of het in gebreke blijven van de deelnemer op de openingsdatum van de cultuurmarkt, geeft aan de organisatie het recht vrij over deze standruimte te beschikken. Er zal aldus geen enkele klacht tot terugbetaling of vergoeding worden aanvaard.

9.    Annulering en terugbetaling
-      Bij annulering vóór 1 september 2021 zal de volledige som, min € 12,50 administratieve kosten, terugbetaald worden.
-      Bij annulering na 1 september 2021 en vóór 18 september 2021 ,zal slechts de helft van de som min € 12,50 administratieve kosten, terugbetaald worden.

- Bij no show de dag zelf wordt geen terugbetaling voorzien.

- in geval van gewijzigde omstandigheden ten gevolge van de Corona pandemie, en we de cultuurmarkt moeten annuleren worden de inschrijvingsgelden integraal terugbetaald.

10.  Weerhouden van inschrijvingen of wijzigingen                                            
Vzw Uitbureau Gent heeft het recht een vereniging te weigeren voor deelname aan de cultuurmarkt dit in deze specifieke gevallen:

-bij niet-betaling van deelnamegeld van voorbije editie(s)
-bij niet-betaling op 15 september 2021
-indien het doel van de vereniging niet strookt met de inhoudelijke invulling van de Cultuurmarkt geen raakvlakken heeft met het                   culturele veld.
- indien uw eigen standplaats niet kan ingepast worden binnen de beschikbare ruimte kan gevraagd worden uw inschrijving te herzien.

11.  Rechtsbevoegdheid
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Uitbureau Gent

Veldstraat 82B
9000 Gent

Openingsuren

van dinsdag tot en met vrijdag - doorlopend open van 10u00 tot 17u00
op zaterdag doorlopend open van 10u00 tot 16u00

SLUITINGSDAGEN 2021

allerheiligen maandag 1 november
wapenstilstand donderdag 11 november